VOG


BELEID ONGEWENST GEDRAG BIJ UOW '02

UOW ‘02 wil naast een sportieve, ook een veilige vereniging zijn voor al onze leden. Het bestuur heeft daarom  besloten tot het invoeren van de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor alle medewerkers en vrijwilligers, die geregeld met onze jeugdleden (t/m 17 jaar) omgaan. Het VOG-beleid wordt vanuit NOC*NSF gestimuleerd. Het nieuwe beleid gaat in bij de start van seizoen 2021 - 2022.

Wat is een VOG?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat jouw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. De Dienst Justis van het Ministerie van Justitie screent personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG ’s af. Er zijn diverse screenings mogelijk. Het is belangrijk te weten dat UOW ‘02 alléén een VOG aanvraagt m.b.t. het omgaan met personen (“belast met de zorg voor minderjarigen”). Je krijgt een VOG als je geen strafbaar feit hebt gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie.
Voor meer informatie: www.justis.nl/producten/vog/

Aanvragen VOG
De aanvraag gaat met behulp van Herkenning. Een soort DigiD, maar dan voor bedrijven en verenigingen. Dit neemt jou en ons een hoop werk uit handen. Ook wordt de aanvraag volledig vergoed. Jij hoeft dus geen kosten te maken.

De ledenadministratie verwerkt elk seizoen de relevante gegevens: volledige namen, geboortedatum en e-mailadres.
Namens UOW ‘02 nodigt deze jou dan uit om de VOG aan te vragen. Jij ontvangt per mail een “Verzoek tot elektronische aanvraag van een Verklaring Omtrent het Gedrag” van de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. In dit verzoek vind je een link naar de formele VOG-aanvraag en wijst de rest zich vanzelf.
Belangrijk hierbij is dat je een DigiD hebt. Een DigiD kun je aanvragen via: https://digid.nl/aanvragen

Belangrijk: Na ontvangst van de VOG!!!

Jouw VOG ontvang je per post. Wat nu? Uit AVG-oogpunt dien je je ontvangen originele VOG-verklaring te laten zien aan een van de daartoe door UOW ’02 aangewezen bestuurders. Klik op deze link om te kijken wie dit zijn. De bestuurder checkt de VOG op echtheid en maakt een aantekening van gezien of gecheckt achter de naam in de ledenadministratie.
De originele VOG blijft in uw bezit.
 
Geldigheid VOG
Bij UOW ‘02 zullen wij onze vrijwilligers en medewerkers die het betreft, elke 3 jaar vragen om een recente VOG.

Wat als je geen VOG wilt aanvragen of niet verstrekt krijgt?
Het is simpel: UOW ‘02 zal hier strikt mee omgaan.
Iedere vrijwilliger/medewerker bij UOW ‘02 die voldoet aan het gestelde criterium, werken met de jeugd!!, heeft een VOG nodig. Wil je deze niet aanvragen of krijgt je hem niet verstrekt van de Dienst Justis, dan mag jij de betreffende functie niet invullen en zal je deze functie bij UOW ‘02 per direct moeten stoppen.

Als een VOG niet wordt afgegeven, betekent dat namelijk, dat er een veiligheidsrisico is als deze persoon de betreffende functie vervult of gaat vervullen. Justis geeft alleen dan geen VOG af als er een veroordeling is geweest gebaseerd op een strafbaar feit. Wanneer een VOG niet wordt toegewezen door de dienst Justis, dan word je alleen zelf daarover geïnformeerd.

Heb je vertrouwelijke vragen hierover of verwacht je moeilijkheden bij de toekenning van jouw VOG, dan kun je terecht bij de Vertrouwenspersoon van UOW ’02,
Maud Sluysmans, haar gegevens zijn terug te vinden op de website van UOW ‘02.

Gedragscode en aannamebeleid
Er zijn eveneens gedrags- en omgangsregels opgesteld, die samenhangen met de invoering van de VOG. In deze regels staat wat wel en wat absoluut niet gewenst is in de omgang tussen medewerkers/vrijwilligers en jeugdleden en tussen de vrijwilligers onderling. Van belang is dan ook dat:
•de vrijwilliger/medewerker kennisneemt van de gedrags- en omgangsregels
•de vrijwilliger/medewerker zich conformeert aan deze regels.

Naast de gedrags- en omgangsregels is er een aannamebeleid vrijwilligers opgesteld.
Meer weten? Of is het een en ander niet duidelijk en/of heb je vragen?
Stuur dan een e-mail naar secretaris@uow02.nl


Het bestuur van UOW ‘02OMGANGS- EN GEDRAGSREGELS UOW '02


OMGANGSREGELS UOW '02

1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet.
    Iedereen telt mee binnen de vereniging.
2. Ik houd rekening met de grenzen die een ander aangeeft.
3. Ik val de ander niet lastig.
4. Ik berokken de ander geen schade.
5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
7. Ik negeer de ander niet.
8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem
    geen wapens mee.
10.Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
11.Ik geef de ander geen ongewenst seksueel getinte aandacht.
12.Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongepaste opmerkingen
     over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
13.Als iemand mij hindert of lastigvalt, dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen.
     Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
14.Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene
     die zich daar niet aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij het bestuur.GEDRAGSREGELS VOOR VRIJWILIGERS EN MEDEWERKERS UOW '02

Aangezien alle leden van UOW ’02 vallen onder het tuchtrecht van de KNVB kan het overtreden van deze gedragsregels leiden tot een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties vanuit de KNVB.
1.  De vrijwilliger/medewerker moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
2.  De vrijwilliger/medewerker onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast.
3.  De vrijwilliger/medewerker dringt niet verder in het privéleven van de sporter door dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
4.  De vrijwilliger/medewerker onthoudt zich van elke vorm van (macht)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
5.  Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de vrijwilliger/medewerker en de jeugdige sporter tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
6.  De vrijwilliger/medewerker mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken, dat de sporter en/of de vrijwilliger/medewerker deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren.
7.  De vrijwilliger/medewerker onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
8.  De vrijwilliger/medewerker zal tijdens de trainingen, wedstrijden en reizen met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals bijvoorbeeld de kleedkamer of behandelruimte.
9.  De vrijwilliger/medewerker heeft de plicht –voor zover in zijn vermogen ligt- de sporter te beschermen tegen schade en (macht)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie.
10.De vrijwilliger/medewerker geeft de sporter of accepteert geen (im)materiële vergoedingen met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen, of die buiten verhouding zijn.
11.Als de vrijwilliger/medewerker gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de Vertrouwens persoon van UOW ‘02.
12.In die gevallen waarin de gedragsregels die (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de vrijwilliger/medewerker in de geest hiervan te handelen en zo nodig in contact te treden met de door het bestuur aangewezen Vertrouwenspersoon.

Als het misgaat
Procedure klachten Ongewenst Gedrag
Ofwel, wat te doen als het mis gaat? Ofschoon er bij UOW ‘02 het nodige aan gedaan wordt ongewenst gedrag te voorkomen, kan het natuurlijk voorkomen, dat het misgaat.

UOW ‘02 tolereert geen ongewenst gedrag!
Bij gebleken ongewenst gedrag zal onherroepelijk royement van de vereniging plaatsvinden! Indien nodig, zal altijd melding bij Politie gedaan worden. Als er onverhoopt toch iemand slachtoffer is van ongewenst gedrag of jij weet dat iemand ongewenst gedrag vertoond heeft, dan is het zaak hier zeer serieus mee om te gaan; dat is in het belang van de gedupeerde, en ook in dat van de overtreder.

Wat te doen?
Al naar gelang de aard van de klacht, kan de melder met de “beschuldigde” in gesprek gaan. Geef aan wat jij vindt en bespreek met elkaar hoe dit te voorkomen.
Als het gewenst is, kan een leider of een coördinator optreden als bemiddelaar.
Komen jullie er niet uit, of is de klacht te ingrijpend?
Meld jezelf met jouw bevindingen dan bij onze Vertrouwenspersoon Maud Sluysmans.
Mobiel.: 06-13573206 (in de avonduren van 18.00 - 21.00 uur) of via
email: maudsluysmans@gmail.com

Deze VP is niet direct aan onze vereniging gebonden en dus onafhankelijk. De VP is het eerste aanspreekpunt en is bekend met welke stappen moeten worden ondernomen. Zij zal jou bijstaan en adviseren over wat te doen.

Aannamebeleid vrijwilligers
Als sportvereniging willen we, voordat je vrijwilliger of medewerker bij ons wordt, een goed beeld van je hebben.
We vinden het zeer belangrijk dat onze leden, jeugdleden en overige betrokkenen, onbezorgd kunnen sporten in een veilig sportklimaat en bij de trainers, begeleiders en overige vrijwilligers in veilige handen zijn.
Door een goed aannamebeleid willen we voor zover mogelijk ernstige problemen voorkomen.

Voor mensen met verkeerde bedoelingen is onze vereniging geen plek.
Het verlangen van onder andere een ‘Verklaring omtrent Gedrag’ helpt daarbij.
In de praktijk blijkt dat je een pleger van ongewenst gedrag of seksueel misbruik niet herkent aan het uiterlijk. Vaak zijn het aardige en populaire mensen die zich binnen korte tijd onmisbaar weten te maken bij een vereniging. Bekend is dat ze situaties opzoeken waarin ze makkelijk in contact komen met kwetsbaren zoals minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking. Daarbij maken ze gebruik van het vertrouwen van een organisatie.

Daarom neemt UOW ‘02 de volgende stappen bij het werven en inzetten van nieuwe vrijwilligers of medewerkers:
De vrijwilliger wordt bekend gemaakt met de gedrags- en omgangsregels van UOW ‘02. Je moet akkoord gaan voor de naleving hiervan.
Mogelijk worden je referenties gecheckt. De club(s) waar je vandaan komt worden gebeld.
Elke drie jaar verlangen we dat je een nieuwe VOG kan overleggen.
Begeleiders en trainers van UOW ‘02 teams zijn of worden lid van de KNVB.
 
Het is nadrukkelijk de bedoeling dat deze maatregelen voorkomen, dat zich ongewenste situaties voordoen.
Voor mensen met verkeerde bedoelingen is namelijk geen plek binnen UOW ’02.