Uitnodiging en agenda Ledenvergadering maandag 11 december 2023

Beste leden van UOW‘02, Op maandag 11 december 2023 vindt in de vergaderruimte UITZICHT van De SkyLounge een ledenvergadering plaats. Aanvang is 20.00 uur. Langs deze weg worden alle leden uitgenodigd tot het bijwonen van deze vergadering. Ouders van jeugdleden tot en met 15 jaar zijn eveneens welkom en kunnen hun zoon of dochter tijdens de vergadering vertegenwoordigen. Afmeldingen worden alleen schriftelijk geaccepteerd en ....


kunnen kenbaar worden gemaakt aan het bestuur van UOW ‘02. Een e-mail aan secretaris@uow02.nl volstaat. In het verlengstuk van de term ‚ÄúSamen maken wij UOW ‘02" hopen wij op een mooie opkomst op deze ledenvergadering. De begroting ligt vanaf 28 november ter inzage. Hier beneden kunt u de agenda bekijken.

1. Opening door voorzitter

2. Vaststelling agenda
Aanpassingen aan de agenda dienen 48 uur voor aanvang van de vergadering kenbaar te worden gemaakt per mail op

3. Mededelingen
- Bestuursverkiezingen; statuten en huishoudelijk regelement
- Zoektocht nieuwe voorzitter
- Stand van zaken nieuw op te zetten Commissie Voetbalzaken
- Aanschaf Reclamezuil
- Samenwerking UOW ‘02/LHC

4. Ingekomen stukken
Ingekomen stukken dienen uiterlijk 48 uur voor aanvang van de ledenvergadering overhandigd te zijn aan een van de zittende bestuursleden, of per mail te zijn toegestuurd naar secretaris@uow02.nl

5. Concept notulen algemene ledenvergadering d.d. 30 oktober 2023
De conceptnotulen liggen vanaf woensdag 29 november 2023 ter inzage in de beheerdersruimte in de catacomben van de kleedlokalen. Eventuele op- en aanmerkingen op het verslag kunnen vooraf schriftelijk worden ingediend op secretaris@uow02.nl of in de vergadering aan de orde worden gesteld.

6. Verduurzaming accommodatie
Tijdens de ledenvergadering d.d. 30 oktober 2023 is door de vergadering verzocht een uitgebreidere berekening van de kosten en het terugverdienmodel aan te reiken.

7. Begroting seizoen 2023-2024
De begroting ligt vanaf 28 november 2023 ter inzage in de beheerdersruimte in de catacomben van de kleedlokalen. Aan de hand van een aantal sheets zal de begroting tijdens de vergadering verder worden toegelicht.

8. Contributie 2024-2025

9. Bestuursverkiezingen
Op dit moment bestaat het bestuur officieel uit drie personen.
Paul Maenen was aftredend maar heeft gedurende het lopende seizoen zijn bestuursfunctie neergelegd.
Tevens hebben in de loop van het seizoen Robin Vinders en Bart Venhovens hun functie neergelegd.

Het bestuur draagt mevrouw Kyra Vanovermeere voor als kandidaat. Zij zal de nevenactivieiten in haar portefeuille nemen.
Vanuit de leden wordt Jo Wita voorgedragen als bestuurslid. Hij ambieert de functie van voorzitter.

De leden kunnen een bestuurslid kandidaat stellen door dit 48 uur voorafgaand aan de vergadering schriftelijk kenbaar te maken bij een zittend bestuurslid of op secretaris@uow02.nl
Dit dient te gebeuren middels een door de kandidaat ondertekende brief waarin hij of zij de kandidatuur bevestigt. Tevens dient de brief ondertekend te zijn door vijf stemgerechtigde leden.

10. Rondvraag
De vergadering wordt in de gelegenheid gesteld vragen te stellen.

11. Sluiting door de voorzitter


Geplaatst op: 27-11-2023